ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Στοιχεία Έργου:
Μελέτη και κατασκευή του νέου Σιδηροδρομικού Δικτύου Υψηλών Προδιαγραφών

Συνολικό Κόστος του Επενδυτικού Προγράμματος:  2,4 Δισεκατομμύρια Ευρώ